Konferencje naukowe

DROHOBYCKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
Imienia IWANA FRANKI
WYDZIAŁ PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I PRACY SOCJALNEJ
KATEDRA PSYCHOLOGII
LABORATORIUM MODELOWANIA TECHNOLOGII EDUKACYJNYCH

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE
KATEDRA PEDAGOGIKI I PRACY SOCJALNEJ

PODKARPACKI UNIWERSYTET NARODOWY IMIENIA WASYLA STEFANYKA
KATEDRA PSYCHOLOGII OGÓLNEJ I KLINICZNEJ

Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Iwana Franki, Wydział Psychologii, Pedagogiki i Pracy socjalnej oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie zapraszają do udziału w I Międzynarodowej Naukowej Konferencji Internetowej METODOLOGICZNE, TEORETYCZNE
I PRAKTYCZNE PROBLEMY NAUKI PSYCHOLOGICZNEJ, która odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 roku w Drohobyczu, Ukraina.

Tematyka І Międzynarodowej Naukowej Konferencji Internetowej

1. Psychologiczne problemy edukacji.
2. Psychologiczne zasady modelowania technologii edukacyjnych.
3. Problemy integracji osobowościowego i zawodowego rozwoju pedagoga.
4. Doświadczenie przygotowania psychologów i pedagogów w Polsce
i Ukrainie.

Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, wykładowców, studentów II i III stopnia.

Do 29 marca 2019 należy przesłać na adres drpsychology01@gmail.com:
• zgłoszenie (według niżej podanej formy);
• artykułu według wymóg (na podstawie niżej podanej formy);
• potwierdzenie opłaty (skan lub zdjęcie).
Forma udziału – e-learning
Języki konferencyjne: ukraiński, polski, białoruski, angielski, rosyjski.
Zbiór materiałów naukowych, program oraz certyfikat uczestnicy otrzymają w wersji elektronicznej (w wersji Microsoft Оffice, PDF).
Opłata konferencyjna:
150 hrywien – udział w konferencji
Dla doktorów habilitowanych udział w konferencji jest BEZPŁATNY

ZGŁOSZENIE
Nazwisko_________________________________________________________________________________
Imię_____________________________________________________________________________________
Patronimiczne_____________________________________________________________________________
Stanowisko________________________________________________________________________________
Nazwa instytucji/uczelni_____________________________________________________________________
Stopień naukowy __________________________________________________________________________
Tytuł naukowy _____________________________________________________________________________
Telefon kontaktowy, e-mail: __________________________________________________________________
Współautorzy______________________________________________________________________________
Nazwa artykułu ____________________________________________________________________________
Sekcja _____________________________________________________________________________

WYMOGI DO TREŚCI I FORMY ARTYKUŁÓW

Do druku przyjmowane są artykuły:
– tekst 8-10 stron
– czcionka Times New Roman; interlinia – 1,5;
– rozmiar czcionki 14;
– marginesy lustrzane: górny – 2, dolny – 2; lewy – 2,5, prawy – 1,5;
– akapit – 1,25,
– numeracja stron.
Artykuły powinny zawierać:
UKD – w prawym górnym rogu kursywą imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, stopień naukowy, tytuł naukowy; na środku dużymi literami tytuł artykułu; słowa kluczowe (w ukraińskim, rosyjskim i angielskim);
Cytowalność: (w kolejności alfabetycznej, w tekście w nawiasach podaje się nr. źródła i strony [3;47]).
Wykaz literatury zgodnie z zasadą cytowalności.
Kolegium redakcyjne nie przyjmuje artykułów niedostosowanych do w/w wymóg. Autorzy artykułów ponoszą pełną odpowiedzialność za ich treść.

Dodaj komentarz