Informacje dla Autorów

W naszym periodyku publikujemy artykuły badawcze, kazuistyczne, metodyczne wcześniej nie publikowane. Po przyjęciu artykułu do druku, autorzy są zobligowani do przekazania praw autorskich wydawcy, co jest niezbędnym warunkiem publikacji tekstu na stronie internetowej KSSE. Od 2022 roku nasze czasopismo jest rocznikiem.

1. ZGŁOSZENIE ARTYKUŁU

Zgłoszenia artykułów prosimy dokonywać drogą elektroniczną na adres redakcji: ksse@konin.edu.pl; przekazanie artykułu do czasopisma jest równoznaczne z zawarciem umowy; nadesłane zgłoszenie jest potwierdzane przez Redakcję w ciągu kilku dni.

2. WSTĘPNA KWALIFIKACJA ORAZ PROCES RECENZJI

Przesłane zgłoszenie jest rozpatrywane przez Redakcję, o wynikach decyzji powiadamia się autora (w ciągu 30 dni od dnia złożenia manuskryptu) artykuł po wstępnej ocenie przesyłany jest do recenzji (recenzent w ciągu 30 dni dostarcza gotową ocenę manuskryptu; Karta recenzji do pobrania) przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości, dane autora są zakodowane, podobnie recenzenta (double-blind review proces); w przypadku negatywnej recenzji, np.: jednej z dwóch redakcja powołuje trzeciego recenzenta i na tej podstawie decyduje o publikacji; autor po otrzymaniu informacji o recenzjach oraz uwagach zobowiązany jest w ciągu 14 dni nanieść poprawki zgodnie z sugestiami recenzentów; w przypadku dwóch negatywnych recenzji artykuł jest odrzucany; redakcja skrupulatnie przestrzega procedur „Ghostwriting”, „Guest authorship”. Czasopismo wymaga stosowania zasad etycznych (dostępnych tutaj). KSSE nadto kształtuje politykę publikacyjną na podstawie zasad, które zostały określone przez COPE Committee on Publication Ethics („Guidelines on good publication practice”). Czas publikacji manuskryptu nie przekracza trzech miesięcy od dnia złożenia i uzyskania pozytywnej recenzji. Standardy recenzji opisane są w załączonym pliku (Standardy recenzji)

3. OPRACOWANIE ARTYKUŁU 

Tekst powinien obejmować określone części zgodnie z ogólnymi wymaganiami artykułów naukowych.Nadesłane teksty muszą odpowiadać standardowi edytorskiemu APA (American Psychological Association). Artykuły do KSSE łącznie z bibliografią oraz przypisami, powinien być w tym samym języku, np.: angielski, polski, włoski, rosyjski, niemiecki, hiszpański, itd.

4. NORMY EDYTORSKIE 

1. Artykuł powinien być napisany w edytorze tekstu Microsoft Word (format doc lub docx) z zachowaniem następujących reguł:

 • format (rozmiar papieru) – A4,
 • marginesy: lewy, prawy, dolny, górny – 2,5 cm,
 • czcionka – Times New Roman 12 pkt,
 • interlinia (odstęp między wierszami) – 1,5,
 • akapit (wcięcie pierwszego wiersza) – 1 cm (bez odstępu między akapitami),
 • tekst wyjustowany (bez dzielenia wyrazów),
 • dopuszczalne wyróżnienia w tekście – kursywa i/lub pogrubienie (bez podkreślania),
 • wypunktowanie – dopuszczalny znak „•”,
 • tytuł tabeli (nad tabelą) – Times New Roman 11 pkt, wyrównany do lewej, (Tabela1.),
 • tekst w tabeli – Times New Roman 10 pkt, wyjustowany (bez kolorów i cieniowania),
 • styl tabeli – prosty (siatka),
 • tytuł rysunku (pod rysunkiem) – Times New Roman 11 pkt, wyśrodkowany, (Rys. 1.),
 • elementy graficzne – czarno-białe,
 • źródło (pod tabelą lub rysunkiem) – Times New Roman 10 pkt, wyśrodkowane,
 • poszczególne elementy artykułu oddzielone pustym wierszem.

5.  WYMAGANY  UKŁAD ARTYKUŁU:

 • Imię i nazwisko autora;
 • Instytucja (afiliacja);
 • Tytuł;
 • Wstęp;
 • Tekst zasadniczy (z podziałem na sekcje – podtytuły);
 • Zakończenie;
 • Bibliografia;
 • Streszczenie w języku polskim (500-1000 znaków);
 • Słowa kluczowe w języku polskim (3-6);
 • Tytuł w języku angielskim;
 • Streszczenie w języku angielskim (500-1000 znaków);
 • Słowa kluczowe w języku angielskim (3-6);

PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE WEDŁUG APA:

Jeden autor:

 1. „(…) według autora książki (Gatti, 2006, s. 7) uważa, że wychowanie jest podstawĄ rozwoju moralnego i społecznego jednostki.(…)”
 2. Jak stwierdza Rossini (2001)…
 3. Badania wskazują, iż … (Rossini, 2001).

Dwóch autorów:

 1. Jak sugerują Abbagnano i Bobio (1999)…
 2. Badania wskazują, iż … (Abbagnano i Bobio, 1999).

Trzech i więcej autorów:

 1. Jak sugerują Aliotta, Abbagnano i Bobio (2003) …
 2. Badania (Aliotta, Abbagnano i Bobio, 2003) wskazują, iż …

inne:

 1. Badania Aliotta i współpracowników (2003) wskazują, iż …
 2. Badania te (Aliotta i in., 2003) …

TABELE, STATYSTYKI, RYSUNEK

Tabela: numeracja kolejno w całym tekście za pomocą cyfr arabskich, tytuł tabeli należy zapisać kursywą, zaś słowo tabela i jej numer – zwyczajną czcionką. Tytuł umieścić należy nad tabelą i zapisać w kolejnym wierszu pod słowem tabela i jej numerem.
W tytule tabeli nie stawia się kropki po numerze ani na końcu tytułu. Pobrano z: www. pwsz-ns.edu.pl/ ip/media/File/Standardy_APA3.pdf. Dnia (03,03,2016).

Rysunek: tytuł rysunku należy zapisać zwyczajną czcionką, natomiast słowo rysunek i jego numer – kursywą. Tytuł rysunku należy umieścić pod ryciną, zaś numeracja powinna być wprowadzona za pomocą cyfr arabskich. W tytule należy postawić kropkę po numerze oraz na końcu tytułu. Tytuł należy zapisać bezpośrednio po słowie Rysunek
i jego numerze, czyli w tym samym wierszu. Pobrano z: www.pwsz-ns.edu.pl/ip/media/ File/Standardy_APA3.pdf. Dnia (03,03,2016).

OPIS BIBLIOGRAFICZNY:

 • Tytuł „Bibliografia” wyrównany do lewego marginesu.
 • Bibliografia tworzona jest na osobnej stronie, na końcu dokumentu, przed załącznikami.
 • Każdą nową pracę zaczynamy bez wcięcia wyrównanie do lewego marginesu, a kolejne wiersze danego adresu bibliograficznego powinny być zapisane z wcięciem 1cm.
 • Prace zapisujemy alfabetycznie według nazwiska pierwszego autora. Prace tego samego autora należy podać w alfabetycznej kolejności tytułów prac. Poniżej kolejno zapisane są:
 1. książki
 2. rozdziału w książce (np., w tomie trzecim)
 3. artykułu w czasopiśmie
 4. referatu / postera
 5. pracy nieopublikowanej
 6. pracy w druku
 7. książki pod redakcją.

PRZYKŁADY:

 1. jeden do trzech autorów
  Haynes, J. (2005). Comparative politics in a globalizing world. Cambridge: Polity
 2. więcej niż trzech autorów
  Bobowski, K., Kowalski, P. i Nowak, A. (2001). Potoczne teorie dotyczące emocji. Warszawa: Wydawnictwo XYZ
  A. artykuły
  Sztompka, P. (2002). Socjologia i społeczeństwo. W: P. Sztompka (red.), Niestabilność wzrostu gospodarczego (ss. 10-45). Kraków: Znak
  B. wydawnictwo ciągłe
  Bartkowski, J. (2010). Zachowania wyborcze Pomorzan. Studia Socjologiczne, 3 (198), 30-37
  C.dokumenty elektroniczne
  Abbagnano, N. (1976). Nuova frontiera. Il Giornale, 7 III, 1-3. Pobrano z: www.abbagnanofilosofo.it/bibliografia-crono.php. Dnia (2010, 12, 07).
 3. dokument audiowizualnyartykułów do KSSE,
  Reed, C. (Director). (1949). The Third Man [Motion picture]. United Kingdom: British Lion/London Films.
 4. Wzór zapisu bibliograficznego: zapis-bibliografii-apa-przyklady

SZERSZE INFORMACJE O STANDARDACH APA ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM: http://liberilibri.pl/files/Standardy%20APA-PL.pdf

Dodaj komentarz